תקנון

  1. מבוא

1.1.  אישור תקנון זה במלואו מהווה תנאי מוקדם לרכישה באתר. עצם רכישת המוצר באתר מהווה הצהרה מצד הלקוח ו\או הרוכש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הרוכש ו\או הגולש לבין החברה.

1.2.  חברת הפקולטה בע"מ הנה המפעילה של האתר (לעיל ולהלן: "החברה" ו\או "בעלי האתר") ומכבדת את פרטיותו של הלקוח או הגולש או המשתמש בשירותי האתר (לעיל ולהלן: "הגולש" ו\או "הלקוח"). החברה מתחייבת לשמור על פרטיותו של הגולש באתר.

 1.3. החברה  שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

1.4. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

1.7  בכל שאלה או בירור לגבי המוצר ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון: 03-7440134.

  1. כללי

2.1.  האתר המוצג הוא חנות וירטואלית בו מוצגים מוצרים ו/או שירותי תוכן דיגיטליים. רשאים לרכוש מי שמלאו להם 18 שנים ושברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

2.2. הגלישה בחנות האתר/או רכישת המוצר או השירות , מהווה את הסכמת הגולש מראש ובכתב לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אין הסכמה לתנאי מתנאי תקנון זה , הגולש מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו\או בחנות.

2.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מהגולש את הרכישה באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול  דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

  1. רישום לשירותים

3.1. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום למועדון הלקוחות של החברה ו\או בעת רכישת מוצר החברה באתר, בעלי האתר יבקשו מהגולש רק את המידע הנחוץ במישרין לרכישת המוצרים.

3.2. החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

  1. דיוור ישיר

4.1. בעלי האתר מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי האתר ו\או החברה ו\או מי מטעמה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

4.2. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך בעת הרכישה, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בפניה בכתב לחברה.

4.3. החברה מתחייבת להשאיר את פרטיך חסויים ולא להעבירם לגופים אחרים.

  1. הרכישה או התשלום

5.1. האתר מאפשר קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.  

5.2 הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

5.3 לאחר אישור הרכישה על ידי חברת האשראי הרוכש יקבל הודעת דואר אלקטרוני המאשרת הרכישה. ברכישת הרצאות מקוונות יתקבל דואר אלקטרוני המאשר את הרכישה, לינק ישיר להרצאה ותפתח גישה מיידית לצפייה באתר.

5.4 המחירים המוצגים כוללים מע"מ על-פי דין.

  1. מדיניות ביטולים והחזרה

7.1. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה.

7.2. ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באמצעות פניה לחברה בדרכי ההתקשרות המופיעים באתר ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז. ואת פרטי ההזמנה.

7.3. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי הצרכן לבטל את קנייתו של אירוע/בילוי בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה\ ובלבד שהביטול יעשה עד 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני האירוע/בילוי."
במידה ורכשת הרצאה מקוונת לא יתאפשרו ביטול או החזרה כיוון שהגישה להרצאה מאושרת באופן מיידי.

7.4. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5%.

  1. אבטחת מידע

9.1 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

  1. הגבלת אחריות:

10.1.  המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם וכיו"ב.

10.2. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין, במפורש או מכללא, באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך לרכוש באתר.

10.3.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף  אשר נגרם עקב שימוש באתר.

  1. בעלות ושמירה על זכויות

11.1. האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, מותגים, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר,
          כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

סמכות שיפוט:

12.1.  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב בלבד .

12.2. על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

12.3.  מבלי לגרוע מכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן שירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

קנייה נעימה